ویزای کانادا | ویزای شینگن | رفع ریجکتی
تفاوت ویزا با پاسپورت
برای ورود به بسیاری از کشور ها شما نیاز به پاسپورت و در بعضی موارد نیاز به اخذ ویزا دارید. حال در این مطلب به بررسی تفاوت پاسپورت با ویزا می پردازیم. پاسپورت سندی است که توسط کشوری که در آن متولد شده اید و و در حال زندگی در آن هستید صادر می شود که تابعیت شما را در آن کشور تایید می نماید.
 در واقع گذرنامه یا همان پاسپورت (Passport) سندی است که نشان دهنده ی مجوز خروج شما از کشور است و نشان دهنده ی حقوق و امنیت شخص در قلمرو کشور های دیگر به معنای مقبولیت آن شخص از طرف کشور مبدا می باشد. اما ویزا (Visa)  مجوز ورود شما به یک کشور دیگر می باشد که توسط کشور مقصد صادر می شود . از تفاوت های دیگر آن این است  که اعتبار پاسپورت 5 سال می باشد ولی اعتبار ویزا توسط کشور مورد نظر یعنی کشور مقصد تعیین می شود. از دیگر ها تفاوت ها این که مسافران برای بازگشت به کشور خود به پاسپورت نیاز دارند اما به ویزا نیازی ندارند. به طور کلی  ویزا یک سند است که به طور موقت برای اجازه ی ورود به یک کشور و اقامت در آن کشور صادر می شود اما پاسپورت یک سند است که هویت شما را طول سفر تایید می کند.در واقع ویزا یک برچسب یا مهر می باشد که در پاسپورت زده می شود.  
تعریف گذرنامه مطابق با قانون گذرنامه: مطابق با ماده ی 1 قانون گذرنامه، به سندی که از سوی مقامات به منظور سفر اتباع ایران در خارج یا مسافرت ان ها از خارج به ایران و یا اقامت شخص در خارج از کشور صادر می شود، گفته می شود.
تعریف ویزا: به مدرکی که به گذرنامه پیوست می شود ویزا گفته می شود که نشان دهنده ی تشخیص صلاحیت شما توسط یکی از نمایندگان کشور مورد نظر در کنسولگری یا سفارت به منظور ورد شما به کشور مورد نظر می باشد. در واقع ویزا ورود قانونی شما به یک کشور دیگر را تایید می کند و نشان می دهد که شما تا چه مدتی در کشور مورد نظر قصد دارید اقامت کنید و هدف شما از سفر چیست.هم چنین در صورت گم شدن ویزا شما باید در اولین مرحله به سفارت خانه ی ایران در آن کشور مراجعه کنید.      
انواع مختلف ویزا
ویزا بر اساس اهداف شما و ارائه کردن مدارکی که آن را اثبات کند انواع گوناگونی دارد. انواع ویزا عبارتند از:
ویزای توریستی، ویزا تجاری، ویزای دانشجویی یا تحصیلی، ویزای ملاقات دوستان و اقوام، ویزای پژوهشی و ویزای عبوری یا ترانزیت و.....
  ویزا هم به صورت یک بار ورود (single) و هم به صورت چند بار ورود (multiple) می تواند صادر شود. اگر ویزا به صورت یک بار ورود صادر شود شما تنها اجازه ی یک بار ورود به خاک کشور مورد نظر را دارید و اگر ویزای شما به صورت چند بار ورود صادر شود شما می توانید چند بار به کشور مورد نظرتا زمان اعتبار ویزا وارد شوید. این به معناست که شما تا چند بار امکان ورود و خروج به کشور مورد نظر را دارید.
برخی از دانستنی ها

Login

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.